شنژن خوب زیست فناوری شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین (SZOB)
رده محصول

  شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)

  اضافه کردن هنگ کنگ: 6/F, Fo قهوهای مایل به زرد صنعتی مرکز، خیابان وان Au Pui 26-28, Fo قهوهای مایل به زرد، Shatin، هنگ کنگ

  سرزمین اصلی چین افزودن: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 Heping شرق جاده، لنقوا جدید بخش شنژن چین PRC

  ایمیل:nicole@ok-biotech.com

      smile@ok-biotech.com

  وب سایت: www.ok-biotech.com

  تلفن: شماره 6679 4580

به Mesterolone مصنوع ، خوراک فعال آنابول ک آندروژن استروئ د است (AAS ) و مشتق شده از د ه دروتستوسترون (DHT). ا ن است که تحت نام ها تجار Proviron به (به عنوان Provironum در آس ا و اق انوس آرام منطقه) و Mestoranum فروخته، توسط با ر شر نگ Schering دارو (قبل از آن توسط شر نگ Schering). در 1970s و 1980s اوا ل اواخر، آن را با برخ از موفق ت در مطالعات کنترل از مردان مبتلا به اشکال مختلف از افسردگ مورد استفاده قرار گرفت. به Mesterolone آندروژن نسبتا ضع ف است و به ندرت برا درمان ها جا گز ن استفاده

در     <سبک دهانه="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛"> باشرکت درباره به Mesterolone / Proviron به CAS 1424-00-6: در

در      در به Mesterolone آندروژن خوراک قابل اجرا و د ه دروتستوسترون (DHT) مشتق است. ا ن است که تحت نام ها تجار به فروش م رسد Proviron به (به عنوان Provironum در آس ا و اق انوس آرام منطقه) و Mestoranum، آن را با برخ از موفق ت در مطالعات کنترل شده مورد استفاده قرار گرفت مردان مبتلا به اشکال مختلف از افسردگ است. به Mesterolone آندروژن نسبتا ضع ف است و به ندرت برا استفاده درمان ها جا گز ن . در

در      در به Mesterolone استفاده گسترده در بدنساز در درجه اول برا فعال ت آنت استروژن ک در پشته استروئ د آنابول ک د ده بود اما استفاده از چن ن است پس از معرف مهارکننده ها آروماتاز و داروها انتخاب گ رنده استروژن کاهش افته است. تر ن مزا ا قابل توجه از جر ان استفاده به Mesterolone توسط بدنسازان در نظر گرفته م شود حفظ م ل جنس خارج از چرخه و ن ز نسبتا و به طور موقت بهبود عروق. در

در با به Mesterolone، CAS 1424-00-6

در     به برنامه ها کاربرد : در

در      در ط دوره حج م Proviron به است که نم به استروئ د بن اد ، و برا بس ار از مردان آن را به ک مکان در ک ندارد     چرخه خارج از فصل. استثنا وجود دارد و ما ب ش از کسان که به ا نجا برو د. اضافه کردن در Proviron به احتمالا م تواند کمک به دست اب به موفق ت ها فرد      ک نقطه چسب ده در طول چرخه خود. در برخ از نقطه و زمان در تمام چرخه پ شرفت شروع به افول، و در برخ موارد به ک آمده     توقف کامل. به هر حال Proviron به افزا ش دولت کل آزاد از othersteroids در ک پشته استفاده م شود، احتمالا م تواند     کمک به دست اب به موفق ت فرد ا ن نقطه چسب ده. در

در      در ط خارج از فصل، ا ن است که در آن ب شتر خواهد شد که ب شتر ن م زان از تستوسترون استفاده کن د. بس ار از مقاد ر ز اد در طول برش استفاده     چرخه ب ش از حد، از بدنسازان به خصوص رقابت است، اما برنامه تستوسترون پا ن تر در طول مرحله برش شا ع تر است. با ا ن حال،     کسان که به دلا ل متعدد که انتخاب کن د برا اجرا خارج از فصل چرخه با دوز تستوسترون محدود است. در چن ن طرح ها ، از جمله     Proviron به م تواند آنها را افزا ش آندروژن مورد ن از کم به من بده د. در حال که ممکن است لازم باشد هم شه آن را م تواند به اثبات م شود بس ار مف د است.      در

    <ص سبک="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛">         مز ت رقابت :     

    

در         و 1 با ک ف ت بالا با ق مت رقابت : در     

    

در         & nbsp؛ در 1) استاندارد ک ف ت: USP 35     

    

در         & nbsp؛ در 2) خلوص: & gt؛ به 99     

    

در         & nbsp؛ در 3) ما تول د کننده و م توان د محصولات با ک ف ت بالا با ق مت کارخانه فراهم م کند.     

    

در         و 2 تحو ل سر ع و امن:     

    

در         & nbsp؛ در 1) بسته را م توان در 24 ساعت پس از پرداخت ارسال م شود. شماره پ گ ر در دسترس     

    

در         & nbsp؛ در 2) امن و با احت اط حمل و نقل. روش حمل و نقل ها مختلف برا انتخاب شما.     

    

در          از 3 در حال حاضر مشتر ان در سراسر جهان: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) خدمات حرفه ا و تجربه غن مشتر ان احساس در سهولت، سهام مناسب و تحو ل سر ع با م ل خود.     

    

در         & nbsp؛ در 2) بازخورد بازار و کالاها بازخورد قدردان خواهد شد، ملاقات با مشتر ان & # 39؛ ن از مسئول ت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) با ک ف ت بالا، ق مت رقابت ، تحو ل سر ع، کلاس اول خدمات به دست آوردن اعتماد و ستا ش از مشتر ان.     

    

در          از 4 سه اصل: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) تحو ل امن: تنوع کانال، محافظت از حر م خصوص customers.And فقط در مورد، اطم نان به دوباره کشت .     

    

در         & nbsp؛ در 2) هرگز تغ ر: ا ن محصول هم شه حفظ خواهد خلوص بالا، تغ ر نخواهد کرد، با ک ف ت بالا فرهنگ شرکت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) خدمات خوب: با ب شتر ن سرعت ممکن برا حل مشکلات مشتر ، به طور که مشتر ان با خ ال راحت در افت کالا.     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          محصولات مشکل ک ف ت را     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          سؤالات متداول     

    

در تگ داغ: اورل ستات کن د

عنصر
    محصولات مرتبط
عنصر
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            واسطه         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            API         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            Prohormone         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            SARMS Raws         
را     
Next:
I want to leave a message
تماس با ما
آدرس: هنگ کنگ: 6/F، مرکز صنعتی Fo قهوهای مایل به زرد, 26-28 خیابان وان Au Pui, Fo قهوهای مایل به زرد, Shatin شنژن هنگ کنگ: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 شرق جاده Heping، لنقوا جدید منطقه, شنژن, PRC چین
تلفن: +852 6679 4580
 فکس:
 ایمیل:smile@ok-biotech.com
شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)
Share: