شنژن خوب زیست فناوری شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین (SZOB)
رده محصول

  شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)

  اضافه کردن هنگ کنگ: 6/F, Fo قهوهای مایل به زرد صنعتی مرکز، خیابان وان Au Pui 26-28, Fo قهوهای مایل به زرد، Shatin، هنگ کنگ

  سرزمین اصلی چین افزودن: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 Heping شرق جاده، لنقوا جدید بخش شنژن چین PRC

  ایمیل:nicole@ok-biotech.com

      smile@ok-biotech.com

  وب سایت: www.ok-biotech.com

  تلفن: شماره 6679 4580

Anavar را نشان دهنده ک از محبوب تر ن استروئ دها آنابول ک خوراک از همه زمان، و ا ن تا حد ز اد به طب عت به خوب تحمل آن به علت. ا ن ک از معدود استروئ دها آنابول ک است که م تواند با خ ال راحت توسط مردان و زنان استفاده م شود، و آن را ن ز ک از مهمتر ن عوارض پسند. با ا ن حال، در برخ از محافل Anavar را تا حد ز اد ناشناخته ا به دل ل ماه ت خف ف آن است، اما ا ن به طور کل به انتظارات غ ر واقع به علت. بس ار تما ل به فرض همه استروئ دها آنابول ک با د مجموعه ا از اثرات خاص در ک نرخ خاص از قدرت عملکرد، اما واقع ت به ما م گو د مختلف استروئ دها حمل نتا ج متفاوت و اهداف. Anavar ا ن است بدون سوال استروئ د آنابول ک بس ار مف د است، اما به منظور قدر دان از مزا ا آن ما با د آن را درک

در     به باشرکت درباره اکساندرولون (Anavar را) CAS 53-39-4: در

در      در Anavar را نشان دهنده ک از محبوب تر ن استروئ دها آنابول ک خوراک در تمام دوران، و ا ن است که تا حد ز اد به طب عت به خوب تحمل آن به علت.     ا ن ک از معدود استروئ دها آنابول ک است که م تواند با خ ال راحت توسط مردان و زنان استفاده م شود، و آن را ن ز ک از مهمتر ن عوارض پسند.     با ا ن حال، در برخ از محافل Anavar را به دل ل ماه ت خف ف آن تا حد ز اد ناشناخته است، اما ا ن به طور کل به دل ل غ ر واقع     انتظارات. بس ار تما ل به فرض همه استروئ دها آنابول ک با د مجموعه ا از اثرات خاص در ک نرخ خاص از قدرت عملکرد،     اما واقع ت به ما م گو د مختلف استروئ دها حمل نتا ج متفاوت و اهداف. Anavar ا ن است بدون سوال بس ار مف د     استروئ د آنابول ک، اما به منظور قدردان از مزا ا آن ما با د آن را درک کنند. در

در     با اکساندرولون، CAS 53-39-4

در      در Anavar را با نام تجار محبوب در ارتباط با د ه دروتستوسترون مشتق استروئ د آنابول ک اکساندرولون است.     که oxandrolone را     برا اول ن بار در اوا ل دهه 1960 تحت نام تجار Anavar را توسط G.D سرل و شرکت منتشر شد. و به عنوان حامل درمان متعدد تبل غ     ک ف ت. با ا ن حال، در سال 1989 سرل به ترک ب قطع؛ ا ن عمدتا به دل ل فشار FDA که گرفتن آن را سخت تر بود     در بازار استروئ د آنابول ک. ک نکته مهم؛ سرل ن ز حقوق صدور مجوز به اکثر محصولات اکساندرولون در متعلق     بازار جهان ، که م تواند به ا ن استروئ د منجر تقر با در ا ن زمان ناپد د م شود. در سال 1995، هورمون اکساندرولون م دوباره ظاهر     به لطف ب و تکنولوژ عموم CORP (BTG)، در حال حاضر Savient، تحت نام تجار Oxandrin. BTG م انحصار کالا را نگه دار د     در طول ا ن زمان رانندگ هز نه ها آن از طر ق سقف. خوشبختانه، چند داروخانه ا الات متحده بر اساس مانند واتسون م ساخت آغاز     عموم اکساندرولون در سال ها اخ ر رانندگ هز نه پا ن. با ا ن حال، همچنان ک از استروئ دها آنابول ک گران تر در بازار،     از جمله زمان که از اکثر آزما شگاه ها ز رزم ن خر دار کرد. ک نکته مهم برا خر د آ نده؛ در حال که به Anavar را ج در ارتباط باق مانده است     نام برا هورمون اکساندرولون، نام Anavar را به خود توسط هر شرکت داروساز درجه انسان است که تول د کننده مورد استفاده قرار نم     اکساندرولون. در

    <ص سبک="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛">         مز ت رقابت :     

    

در         و 1 با ک ف ت بالا با ق مت رقابت : در     

    

در         & nbsp؛ در 1) استاندارد ک ف ت: USP 35     

    

در         & nbsp؛ در 2) خلوص: & gt؛ به 99     

    

در         & nbsp؛ در 3) ما تول د کننده و م توان د محصولات با ک ف ت بالا با ق مت کارخانه فراهم م کند.     

    

در         و 2 تحو ل سر ع و امن:     

    

در         & nbsp؛ در 1) بسته را م توان در 24 ساعت پس از پرداخت ارسال م شود. شماره پ گ ر در دسترس     

    

در         & nbsp؛ در 2) امن و با احت اط حمل و نقل. روش حمل و نقل ها مختلف برا انتخاب شما.     

    

در          از 3 در حال حاضر مشتر ان در سراسر جهان: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) خدمات حرفه ا و تجربه غن مشتر ان احساس در سهولت، سهام مناسب و تحو ل سر ع با م ل خود.     

    

در         & nbsp؛ در 2) بازخورد بازار و کالاها بازخورد قدردان خواهد شد، ملاقات با مشتر ان & # 39؛ ن از مسئول ت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) با ک ف ت بالا، ق مت رقابت ، تحو ل سر ع، کلاس اول خدمات به دست آوردن اعتماد و ستا ش از مشتر ان.     

    

در          از 4 سه اصل: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) تحو ل امن: تنوع کانال، محافظت از حر م خصوص customers.And فقط در مورد، اطم نان به دوباره کشت .     

    

در         & nbsp؛ در 2) هرگز تغ ر: ا ن محصول هم شه حفظ خواهد خلوص بالا، تغ ر نخواهد کرد، با ک ف ت بالا فرهنگ شرکت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) خدمات خوب: با ب شتر ن سرعت ممکن برا حل مشکلات مشتر ، به طور که مشتر ان با خ ال راحت در افت کالا.     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          محصولات مشکل ک ف ت را     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          سؤالات متداول     

    

در تگ داغ: boldenone استات کن د

عنصر
    محصولات مرتبط
عنصر
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            واسطه         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            API         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            Prohormone         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            SARMS Raws         
را     
I want to leave a message
تماس با ما
آدرس: هنگ کنگ: 6/F، مرکز صنعتی Fo قهوهای مایل به زرد, 26-28 خیابان وان Au Pui, Fo قهوهای مایل به زرد, Shatin شنژن هنگ کنگ: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 شرق جاده Heping، لنقوا جدید منطقه, شنژن, PRC چین
تلفن: +852 6679 4580
 فکس:
 ایمیل:smile@ok-biotech.com
شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)
Share: