شنژن خوب زیست فناوری شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین (SZOB)
رده محصول

  شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)

  اضافه کردن هنگ کنگ: 6/F, Fo قهوهای مایل به زرد صنعتی مرکز، خیابان وان Au Pui 26-28, Fo قهوهای مایل به زرد، Shatin، هنگ کنگ

  سرزمین اصلی چین افزودن: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 Heping شرق جاده، لنقوا جدید بخش شنژن چین PRC

  ایمیل:nicole@ok-biotech.com

      smile@ok-biotech.com

  وب سایت: www.ok-biotech.com

  تلفن: شماره 6679 4580

شنژن OK ز ست فناور شرکت فناور ، با مسئول ت محدود ک تستوسترون پروپ ونات حرفه ا است 57-85-2 تول د کننده و عرضه با کارخانه، خوش آمد د به خر د پروپ ونات آزمون، cypionate تستوسترون، چرخه تستوسترون پروپ ونات، تستوسترون پروپ ونات، تستوسترون propionate برا فروش محصولات ...

در     <سبک دهانه="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛"> باشرکت درباره تستوسترون Propionate CAS: 57-85-2: در

در      در تستوسترون Propionate استر تنها تستوسترون را مرکب است و نشان دهنده ک از ترک بات مهم تر ن تستوسترون     هر تول د شده است. هنگام که تستوسترون مصنوع اول ن بار ا جاد شد آن را در شکل خالص خود بود. به عبارت ساده بود استر متصل وجود دارد،     در نت جه ارائه ک ترک ب سرعت اقدام که لزوما ن از به ک برنامه مد ر ت بس ار مکرر. در سال 1937     غول داروساز شر نگ Schering خارج از آلمان را از اول ن تستوسترون پا ه استر در تستوسترون Propionate تحت آزاد     نام تجار Testoviron. نام تجار همان آن را در نها ت به کالا تستوسترون آن. توسط اتصال     استر Propionate به هورمون، ا ن اجازه م دهد به عنوان وقت آزاد هورمون به کنترل شود و ارائه کارآمد تر     معن در حفظ سطح خون پا دار. اگرچه ا ن اول ن آماده ساز تستوسترون مصنوع ا جاد نشده است، تستوسترون     پروپ ونات تبد ل به اول ن محصول تستوسترون تجار در دسترس. آن را ن ز به جامعه پزشک تا تسلط     سال 1960 و بس ار از تازه متولد شده جامعه عملکرد بالا بردن. در

در      در ط تستوسترون Propionate سال 1960 ک مقدار ز اد از محبوب ت خود به نفع پا ه استر Cypionate تستوسترون بزرگتر از دست دادن     و ترک بات تستوسترون. با ا ن حال، آن است که هنوز دارو امروز و همچن ن توسط بس ار از ورزشکاران عملکرد استفاده م شود.     شما ب شتر از آن را در م ان گروه دوم از هر جا د گر را پ دا خواهد کرد. بس ار از عملکرد افزا ش ورزشکاران در واقع بر ا ن باورند که     فرم پروپ ونات خواهد احتباس آب کمتر از اشکال غالب استر ز اد از تستوسترون منجر شود. به هم ن دل ل، آن را     است که اغلب فرم دلخواه تستوسترون در طول برش چرخه. در حال که ا ن باور را ج ا ن است آن را ن ز ک تصور غلط.     صرف نظر از تستوسترون هورمون شکل در بدن فعال نم شود تا زمان که استر جدا و پس از آن هورمون     منتشر شده است. صرف نظر از استر در اصل به هورمون متصل شما هنوز هم همان هورمون تستوسترون در بدن دارند     پس از آن که استر برداشته م شود. تا جا که ا ن اسطوره آمده است؟ عقل به ما م گو د که وقت در حال اجرا چرخه برش فرد      ک رژ م غذا با محدود ت کالر ، ک ا ن است که اغلب سالم و با کمتر از فراوان از کربوه درات مصرف م کند. در نت جه     فرد آب کمتر نگه دار د. پس ما با د ا ن واقع ت است که بس ار از اغلب زمان که رژ م لاغر استفاده از تستوسترون کمتر و اگر دوز کل خود را     کمتر از ک دوز خارج از فصل است هورمون کمتر فعال موجود برا ترو ج احتباس آب وجود دارد. همه در همه، شما م توان د هم ن در افت     مزا ا با تستوسترون Propionate تمام اشکال تستوسترون. با ا ن حال، استفاده از تستوسترون Propionate است که م توان آن را     آسان تر به حفظ سطح قند خون پا دار و به اوج خود رس د از هورمون با توجه به پروتکل تزر ق بس ار مکرر نسبت به استر بزرگ     پا گاه ها . در

در با propionate تستوسترون، CAS: 57-85-2

در      در خارج از بهبود عملکرد، تستوسترون Propionate تعداد از استفاده ها درمان پ دا کرده است. با ا ن حال، مثل همه تستوسترون     اشکال درمان کمبود آندروژن مرد مانند تستوسترون همواره نقطه را ج تر ن استفاده شده است. تستوسترون     پروپ ونات، با ا ن حال، همچن ن سا ر نقاط استفاده جالب در طول سال ها در درمان مسائل ائسگ ، ک ست ک مزمن     ورم پستان، ش رده ب ش از حد و اندومتر وز است. ا ن برا ک مقدار مناسب از زمان تستوسترون ب شتر مورد استفاده برا زن بود     درمان پزشک ، اما آن را تا حد ز اد از ا الات متحده تا د FDA در زنان مبتلا به حذف شده است. ا ن است که هنوز برا استفاده مرد تا د     در ا الات متحده، اما از آن خواهد شد در محافل دارو معمولا در سا ر نقاط جهان افت م شود. با ا ن حال، در cypionate و تستوسترون     باق م ماند اشکال تسلط در سراسر جهان ترک پروپ ونات در درجه اول استفاده در محافل عملکرد. در

    <ص سبک="فونت وزن: ضخ م؛ اندازه فونت: 15px؛">         مز ت رقابت :     

    

در         و 1 با ک ف ت بالا با ق مت رقابت : در     

    

در         & nbsp؛ در 1) استاندارد ک ف ت: USP 35     

    

در         & nbsp؛ در 2) خلوص: & gt؛ به 99     

    

در         & nbsp؛ در 3) ما تول د کننده و م توان د محصولات با ک ف ت بالا با ق مت کارخانه فراهم م کند.     

    

در         و 2 تحو ل سر ع و امن:     

    

در         & nbsp؛ در 1) بسته را م توان در 24 ساعت پس از پرداخت ارسال م شود. شماره پ گ ر در دسترس     

    

در         & nbsp؛ در 2) امن و با احت اط حمل و نقل. روش حمل و نقل ها مختلف برا انتخاب شما.     

    

در          از 3 در حال حاضر مشتر ان در سراسر جهان: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) خدمات حرفه ا و تجربه غن مشتر ان احساس در سهولت، سهام مناسب و تحو ل سر ع با م ل خود.     

    

در         & nbsp؛ در 2) بازخورد بازار و کالاها بازخورد قدردان خواهد شد، ملاقات با مشتر ان & # 39؛ ن از مسئول ت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) با ک ف ت بالا، ق مت رقابت ، تحو ل سر ع، کلاس اول خدمات به دست آوردن اعتماد و ستا ش از مشتر ان.     

    

در          از 4 سه اصل: در     

    

در         & nbsp؛ در 1) تحو ل امن: تنوع کانال، محافظت از حر م خصوص customers.And فقط در مورد، اطم نان به دوباره کشت .     

    

در         & nbsp؛ در 2) هرگز تغ ر: ا ن محصول هم شه حفظ خواهد خلوص بالا، تغ ر نخواهد کرد، با ک ف ت بالا فرهنگ شرکت ما است.     

    

در         & nbsp؛ در 3) خدمات خوب: با ب شتر ن سرعت ممکن برا حل مشکلات مشتر ، به طور که مشتر ان با خ ال راحت در افت کالا.     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          محصولات مشکل ک ف ت را     

    <ص سبک="فونت، اندازه: 14px؛ فونت وزن: ضخ م؛">          سؤالات متداول     

    

در تگ داغ: تستوسترون استات کن د

عنصر
    محصولات مرتبط
عنصر
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            واسطه         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            API         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            Prohormone         
را     
    عنصر
        عنصر
                     
عنصر
            SARMS Raws         
را     
Hot Tags: تستوسترون Propionate / تستوسترون P / تست P پودر 57-85-2، پروپ ونات آزمون، cypionate تستوسترون، چرخه تستوسترون پروپ ونات، خر د تستوسترون پروپ ونات، تام ن کننده، کارخانه، خر د، آزمون ص، پودر استروئ د، بدنساز ، تناسب اندام، آزمون سرپا نگه داشتن
I want to leave a message
تماس با ما
آدرس: هنگ کنگ: 6/F، مرکز صنعتی Fo قهوهای مایل به زرد, 26-28 خیابان وان Au Pui, Fo قهوهای مایل به زرد, Shatin شنژن هنگ کنگ: 8F Fuxuan ساختمان شماره 46 شرق جاده Heping، لنقوا جدید منطقه, شنژن, PRC چین
تلفن: +852 6679 4580
 فکس:
 ایمیل:smile@ok-biotech.com
شنژن خوب زیست فناوری شرکت فن Ltd.(SZOB)
Share: